שלום וברוכים הבאים לאתר הספרייה,

www.broslev.infos.st   /   www.נחלנובע.com 

מטרתינו היא שכל אחד ואחד יוכל להוריד בחינם כל הספרים שירצה להגדיל תורה ולהאדירה, ולהקים ארכיון מספרים וכתבי יד ישנים, קלטות ישנות ועוד. ובפרט באלו שמאוד נצרכים לדור הזה. ושכל מי שירצה ללקט מכמה ספרים על איזה ענין יוכל לעשות זאת בקלות.

 

רשימת הספרים שברצונינו להציג לכם בספרייה:

תורה שבכתב: ספרי תנ"ך ומדרשים.

תורה שבעל פה: תלמוד בבלי וירושלמי, מפרשיהם ומפרשי המפרשים, ראשונים ואחרונים.

שולחן ערוך ושאר כל ספרי פוסקים וכו'.

ספרי קבלה: הזוהר ותיקונים, ספרי מוהר״ר חיים ויטאל זצ״ל, ספרי הבן איש חי ועוד.

ספרי מוסר כגון "אורחות צדיקים", ומסילת ישרים ועוד אי"ה.

ספרי תלמידי מוהר״ר ישראל הבעל שם טוב זצוק"ל, ותלמידי תלימידיו וכו׳.

וספרי מוהר״ר נחמן מברסלב זצ״ל ותלמידיו וכן תלמידי תלימידיו וכו׳ עד ביאת שילה ינון שמו.

ובכדי למלאות בקשת הרבים, אי״ה שנוסיף עוד כמה ספרים יסודיים בתורה לפי דעת רבינו הק' והנורא, ושהכל נזכה לסדר מחדש לתועלת הרבים, ואור חכמים האירה, אך הזמן קצר והמלאכה מרובה, בע"ה יתברך ובזכות זה תורה ותפילה שנזכה מהרה לגאולה שלימה, בחינת שבת מלכתא. ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה לשמה.

 

הכל כדי לחזק אותנו ואת עם ישראל בהתקשרות ודביקות בה׳ יתברך ובצדיקים וחכמים כשרים ואמיתיים, שנהיה חזקים בתורה ותפילה ובמעשים טובים לשם שמים, ובאהבת חברים אמיתית. לפרסם שם הצדיק שעל ידו מתפרסם שמו של הקב״ה בעולם ומלכותו בכל משלה.

 

כי לך ה' הכבוד הגדולה והממלכה. ולצדיקך האמיתיים אשר בהם שמחת.

וזכות עטרת ראשינו, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, ראש בני ישראל,

רבינו הקדוש והנורא, רבי נַ נַחְ נְחַמָ נַחְמָן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל אמן.

                  ©

www.נחלנובע.com

www.broslev.infos.st

ברשות‭ ‬כל‭ ‬מי‭ ‬שרוצה ‬להעתיק‭ ‬או‭/‬ו‭ ‬להדפיס‭ ‬או‭/‬ו קטעים או כל ספר שלם הן לשימוש אישי או מסחרי - על‭ ‬תנאי‭ ‬שלא‭ ‬ישנה‭ ‬כלום‭ ‬מתוכן‭ ‬הספר אפילו אות אחת. ‬ואם‭ ‬ירצה‭ ‬להוסיף

עליו - יכתוב‭ ‬שממנו‭ ‬באה‭ ‬ההגהה‭ ‬וההערה‭ ‬הזאת וכו׳, וכן‭ ‬שלא לשנות מסדר‭ ‬הספר‭ ‬וכדומה‭..‬. ‬רק‭ ‬כמו‭ ‬שסדרו‭ ‬וכתבו‭ ‬לנו קדושי‭ ‬החכמים‭ ‬הקודמים וכו׳‭ ‬זצוק"ל‭ ‬בלי‭ ‬שום‭ ‬שינוי‭ .