שם המחבר            שם הספר           צילום הספר להורדה           הטקסט של הספר להורדה 

תלמידי הבעל שם טוב

 

❁ רבי אברהם פאדלוסקר ❁

חסד לאברהם

      ווארשא תרנ"ט : להורדה

 רבי אריה ליב זצ"ל ❁ המגיד מישרים והמוכיח מפולנאה.

קול אריה

      דפוס ישן תקנ׳׳ח : להורדה

רבי דב בער ממזריטש ❁ המגיד ממזריטש, תלמידו העיקרי של הבעש"ט.

מגיד דבריו ליעקב - ליקוטי אמרים

      דפוס ישן תקמ"א :  להורדה

- טקסט  (צריך עדיין הגהה) : להורדה

רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה ❁ ה"תודלות יעקב יוסף".

תולדות יעקב יוסף - על התורה

- טקסט  (צריך עדיין הגהה) :  להורדה

בן פורת יוסף

      דפוס ישן תקמ"א :  לקריאה

צפנת פענח

      דפוס ישן תקמ"ב :  להורדה

כתונת פסים

      דפוס ישן תרכ"ו :  לקריאה

 רבי יעקב יוסף מאוסטראה זצ"ל ❁ רבי ייב"י.

ספר רב ייב״י

      דפוס ישן תקס׳׳ח : להורדה

❁ רבי ישראל החריף מסאטינאב ❁

תפארת ישראל

      ווארשא תרל"א : להורדה

המפרש שם

      כתב יד : להורדה

❁ רבי מאיר מרגליות ❁

מאיר נתיבים - שו"ת

      שנת? : להורדה

כתנות אור

      תקע"ו : להורדה

      תר"ע : להורדה

סוד יכין ובועז

      שנת? : להורדה

הדרך הטוב והישר

      תקנ"ה : להורדה

      תרנ"א : להורדה

❁ רבי מרדכי מטשרנוביל ❁

לקוטי תורה

      לעמבערג תרל"ד : להורדה

      פיעטרקוב תרמ"ט להורדה

רבי משה חיים אפרים מסידילקוב זצ"ל ❁  נכד הבעש"ט.

דגל מחנה אפרים 

      דפוס ישן תק׳׳ע : להורדה

- טקסט  (צריך עדיין הגהה) : להורדה

❁  רבי משה שהם מדאלינא ❁

אמרי שהם

      לעמבערג תר׳׳מ : להורדה

דברי משה

     תקס׳׳א : להורדה

שרף פרי עץ חיים

      טשערנאוויץ תרכ׳׳ד : להורדה

תורת הבעל שם טוב

 

רבי נחמן מטשעהרין ❁ מתלמידי מוה"ר רבי נתן מברסלב.

לשון חסידים - לקט ספרי תלמידי הבעש"ט לפי נושאים      יבא בהמשך אי"ה

רבי אהרן הכהן מאפטא ❁

כתר שם טוב

      חלק א׳ וחלק ב׳ - זאלקווא תקנ׳׳ג-תקנ׳׳ה : לקריאה

      חלק ב׳ בלבד - זאלקווא תקנ׳׳ה : להורדה

נר מצוה על ה"ספר חרדים"

      פיעטרקוב תרע"א :  להורדה

רבי דב בער בן שמואל מליניץ ❁ חתן רבי אלכסנדר שוחט. 

שבחי הבעל שם טוב 

      כתב יד : להורדה

      דפוס ראשון-קאפוסט, תקע׳׳ה  : לקריאה

      לעמבערג, תרמ׳׳ה  : להורדה

ספרי חסידות

הבעל שם טוב ותלמידיו זצוק"ל