ספרי ברסלב - דפוסים ישנים וכתבי יד.

- אסור לפרסם בלי רשות. אליהו פ׳ -             לעילוי נשמת:    יקיר בן אלישע ,  שמשון משה בן דוד ,    תנצב"ה

- מסודרים לפי א"ב -

-- אות א' --

/

אב"י הנחל. מכתבים שכתב ר׳ ישראל דב בער אודסר.

     נדפס על ידו.     חלק א׳ - תשמ"ט : להורדה     חלק ב׳ - תשנ"ג : להורדה

/

/

-- אות ד' --

/

דרושים נפלאים ונוראים. ליקוטי הלכות על כמה מעשיות שבספר "סיפורי מעשיות". מר׳ ישראל קרדונר ור׳ צבי וויסלייב. 

     תרס"ב, נדפס על ידם (בסוף הספר סיפורי מעשיות) :   להורדה

/

/

-- אות ה' --

/

הגדת פסח עם פירוש "אור זורח".  מלוקט מספרי ברסלב. מר׳ אלטר מטעפליק. 

     תרפ"ז. נדפס ע"י ר' שמואל מאיר אנשין :   להורדה

השמטות חיי מוהר"ן.

     תרנ"ח, כתב יד ר׳ אלטר מטעפליק :   להורדה

השמטות חיי מוהר"ן ושיחות הר"ן.

     תרצ"ג. נדפס ע"י ר׳ שמואל הורוויץ :   להורדה

השמטות ימי מוהרנ"ת. הנדפס בשנת תשל"ו.

     תרצ"ג. נדפס ע"י ר׳ שמואל הורוויץ :   להורדה

/

/

-- אות ח' --

/

חלוקי הנחל - ז' עמודים ויסודי האמונה.  מר׳ יצחק ברייטער.

     תרע"ז. נדפס בתוך הקונטרס אור זורח בשנת תרפ"ט. ע"י אנ"ש מפולין :   להורדה

/

/

-- אות י' --

/

ימי התלאות. מר׳ אברהם ב״ר נחמן.

     תרצ"ג. נדפס  ע"י ר׳ שמואל הורוויץ :   להורדה

 

ימי מוהרנ"ת. ממוהרנ״ת.

     חלק א׳ - תרל"ו  :   להורדה

     חלק א׳ - תרח״ץ. נדפס על ידי אהרן יהודה ליב ציגעלמן :   להורדה

     חלק ב׳ - תרס"ד. נדפס על ידי ר׳ ישראל קרדונר :   להורדה

 

יקרא דשבתא וקדושת שבת. מר׳ נחמן מטשעהרין.

     תרל"ו :   יבא בהמשך אי״ה

     תשכ"ח :   יבא בהמשך אי״ה

     תשל"ד :   להורדה

/

/

-- אות כ' --

/

כוכבי אור חלק א׳ - סיפורים נפלאים, ונלוה אליו סיפורים ומשלים. מר׳ אברהם ב״ר נחמן.

     תרצ"ה. נדפס ע"י ר׳ שמואל הורוויץ :   לקריאה

כתב יד מוהר״ר נחמן מטשעהרין.

     תרצ"ג. נעתק על ידי ר׳ שמואל העשיל פרידמן ונדפס ע"י ר׳ שמואל הורוויץ :   להורדה

/

/

-- אות ל' --

/

ליקוטי ישרים. מרבי שלמה ווקסלר.

     שנת ? :   להורדה

ליקוטי מוהר"ן. מרבי נחמן מברסלב.

     תקס"ח :   לקריאה

     תקפ"א. נדפס על ידי מוהרנ"ת :    להורדה

     תרצ"ו. נדפס על ידי ר' שמואל ברסלבר הורוויץ ור' מאיר אנשין : חלק א׳ -   להורדה     חלק ב׳ -   להורדה

השמטות ולוח תיקון־טעות לספר לקוטי מוהר"ן דפוס תקס"ח. מוהרנ״ת.

     תקע"ה, נדפס על ידו (בתוך ספר סיפורי מעשיות, אחרי המעשיות)   :   להורדה

הוספות לספר לקוטי מוהר"ן תורות מכתב יד רבינו ז״ל ומאמרים מרבינו ז"ל.

     תרח"ץ. נדפס בתחילת ספר ׳שיחות והתעוררות׳, ע"י ר׳ שמואל הורוויץ :   להורדה

לקוטי הלכות. ממוהרנ״ת.

     כתב יד ישן :   לקריאה

     כתב יד ר׳ נחמן ב״ר עוזר :   להורדה

     כתב יד ר׳ נחמן מטולטשין :     א) אבידה ומציאה: להורדה     ב) אישות, קידושין, כתובות, גיטין, יבום, חליצה, סוטה: להורדה     ג) אונס ומפתה, פריה

                                           ורביה, אישות, קידושין, כתובות, גיטין: להורדה     ד) יבום, חליצה: להורדה     ה) חנוכה: להורדה     ו) ברכת המזון: להורדה

 

      אורח חיים :    חלק ב׳ - דפוס ישן :   להורדה

      יורה דעה :   יבא בהמשך אי״ה

      אבן העזר :   יבא בהמשך אי״ה

      חושן משפט :    חלק ב׳ - דפוס ישן אמסטרדם :   להורדה

מפתחות לספרי לקוטי הלכות. מרבי יצחק בן מוהרנ״ת.

     כתב יד :   להורדה

לקוטי עצות. ממוהרנ״ת.

     דפוס ישן1 :   להורדה

     דפוס ישן2 :   להורדה

לקוטי עצות מהדורא בתרא. מר' נחמן מטשעהרין.

     תרל׳׳ד, לעמבערג :   להורדה

     דפוס ישן :   להורדה

לקוטי עצות המשולש (הנקרא: "אוצר היראה"). מר׳ נחמן מטשעהרין.

.

     תרפ״ו - תרח״ץ :   יבא בהמשך אי״ה

     תשמ״ב-תש״נ? :       חלק א׳ :   יבא בהמשך אי״ה         חלק ב׳ :   להורדה         חלק ג׳ :   להורדה         חלק ד׳ :   להורדה

לקוטי תפילות. ממוהרנ״ת.

     שנת ? :   לקריאה

לקוטי תפלות ותחנונים. מר׳ נחמן מטשעהרין.

     תרצ"ז. נדפס על ידי ר' יצחק מאיר קורמן :   להורדה

ליקוט על ציצית ותפילין.

     תשס"ח :   להורדה

לקט עלי לתרופה.

     תשמ"ט. נדפס ע"י ר' ישראל דב אודסר :   להורדה

/

/

-- אות מ' --

/

מכתב מרבי נחמן מברסלב. מאנ"ש.

     תשמ"ז-תשמ"ח :   להורדה

מכתבים שיהיה הספר "סיפורי מעשיות" בכל בתי הספר. משרון תל־צור, יועץ הממשלה יששכר קציר, ומכתב ללא שם.

     תשנ"א ותשנ"ג :   להורדה

מכתבים להעלאת ציון מוהר"ן זצוק"ל לארץ־ישראל. מרבי ישראל דב אודסר, אביבה גיטאי, לשכת נשיא המדינה, שר החוץ

                                                                                                         שמעון פרס, שרון תל־צור, רב דוד שיסגל (האחראי על מערת המכפלה),

     שנת תשנ"ג :   להורדה                                                                  אביגדות נבנצאל, רפאל אלישע, שמעון כהן, משה דורון, אופיר יוליוס, נתן

                                                                                                         ניסן, רב שמעון יוסף ויזנפלד, חסידי ברסלב, ועוד מכתבים ללא שם.

מכתב לר׳ חיים אלעזר שפירא ממונקאטש ומודעה אחת. נגד בתי הספר החדשים, ונגד תנועת אגודת ישראל מזרחים וציונים.

      : להורדה                                                                                                  מר׳ שלמה ווקסלר ור׳ שמואל הלל שיינקער (חתן ר' יוסף זוננפלד).

מכתבים מר' יצחק ברייטער.

     כתב יד :   להורדה

מכתב מגיטעלה. אשת של ר׳ ישראל קרדונר.

     כתב יד :   להורדה

     מתוך ספר ׳שמע ישראל׳ על ידי ׳הוצאת קרן רבי ישראל דב אודסר׳ :   להורדה

/

/

-- אות נ' --

/

נחת השלחן. מר׳ נחמן מטשעהרין.

     תר"ע. ע"י ר' ישראל קרדונרלהורדה

-- אות ס' --

/

סדר היום. מיוחס לר׳ יצחק ברייטר.

     תרצ"ה. נדפס אחרי תיקון הכללי ע"י אהרן יהודה ליב ציגעלמןלהורדה

סיפורי מעשיות. מרבי נחמן מברסלב.

     תקע"ה. נדפס ע"י מוהרנ"ת : לקריאה

     תרס"ב. נדפס ע"י ר' ישראל קרדונר, ור' צבי ווייסלייב : להורדה

     לא כתוב שנת ההדפסה. נדפס ע"י ר' ישראל דב אודסר : להורדה  לקריאה

ספר המדות. מרבי נחמן מברסלב.

     תקע"א. נדפס על ידי רבי נתן מברסלב, אמנם לא לפניו :   להורדה

     תקפ"א. על ידי רבי נתן מברסלב :   לקריאה

     תרל"ד כנראה. דפוס ראשון למראה מקומות מרבי נחמן מטשעהרין וקצת הערות שכנראה ממנו :   להורדה

     תר"ע. עם מראה מקומות והערות הנ"ל. יכול להיות דפוס ראשון למראה מקומות מרבי צדוק הכהן מלובלין :   להורדה

     תרע"ב ווארשא :   להורדה

     כתב יד [עד עמוד 102] :   לקריאה   לקריאה

ספר המפתחות.

     תרע"א. נדפס ע"י ר' ישראל קרדונר :   להורדה

/

/

-- אות ע' --

/

עלים לתרופה. מכתבים מרבי נחמן מברסלב, מרבי נתן מברסלב ומבנו ר' יצחק, ומר׳ נחמן מטולטשין.

     תר"צ. נדפס ע"י אהרן יהודה ליב ציגעלמן :   להורדה

     כתבי יד : לקריאה    לקריאה

עלים לתרופה - הוספות. מכתבים נוספים מספר "מכתבי מוהרנ"ת" משנת תרנ"ג, על ידי ר׳ נתן מטירהאוויצע.

     תשל"ב :   להורדה

ענין ההשתטחות על קברי צדיקים.

     תרפ"ב. נדפס ע"י אהרן יהודה ליב ציגעלמן :   להורדה

ענין ספירת העומר. מר׳ שמואל הורוויץ.

     תרפ"ז. נדפס ע"י ר' שמואל מאיר אנשין :   להורדה

עצות טובות להנצל איך להנצל ולהישמר מכל רע לנצח. מיוחס לר׳ יצחק ברייטער.

     תרצ״ה. נדפס לפני תיקון הכללי, ע"י אהרן יהודה ליב ציגעלמן :   להורדה

הסכמות לספר עצות ישרות.

     תרע״ג. ע"י מלקט הספר ר׳ מרדכי מנחם קיצקאווסקי :   להורדה

/

/

-- אות צ' --

/

צוואת רבי נחמן מטשעהרין.

     תרצ"ה, [מדף 86 עד הסוף] נדפס בתוך ספר סיפורים נפלאים. נדפס ע"י ר׳ שמואל הורוויץ :   לקריאה

     כתב יד :   להורדה

/

/

-- אות ק' --

/

קונטרס אור זורח. קובץ חודשי. מאנ"ש מפולין.

      תרפ"ח. ע"י אנ"ש מפולין :   להורדה

      חשון תרפ"ט. נדפס ע"י אנ"ש מפולין :   להורדה

      כסלו תרפ"ט. נדפס ע"י אנ"ש מפולין :   להורדה

      טבת־שבט תרפ"ט. נדפס ע"י אנ"ש מפולין :   להורדה

קונטרס הצירופים. מר׳ נתן מטבריא.

     תרע"א. נדפס ע"י ר' ישראל קרדונר :   להורדה

     תרפ"ה. נדפס ע"י אהרן יהודה ליב ציגעלמן :   להורדה

קיצור לקוטי מוהר"ן. ממוהרנ״ת.

     תקפ"א? :   להורדה

     תקע"א :   להורדה

     כתב יד [מדף 108 עד הסוף] :   לקריאה   לקריאה

     קטעים בכתב יד :   לקריאה

קנאת ה' צבאות.

     תרי"ב :   להורדה

     תרפ"ה. נדפס ע"י ר' שלמה קאוולר :   להורדה

קריאה לעזרה לאנ"ש דאומן הלומדים בבית המדרש על שם רבינו ז׳׳ל.

     שנת ? :   להורדה

/

/

-- אות ר' --

/

רמזי מעשיות. מר׳ נחמן מטשעהרין.

     תרס"ב (נדפס בתוך הספר סיפורי מעשיות). נדפס ע"י ר' ישראל קרדונר, ור' צבי ווייסלייב :   להורדה

/

/

-- אות ש' --

/

שבחי הר"נ עם נסיעתו לארץ ישראל. רבי נחמן מברסלב.

     תקע"ה. (נדפס בסוף הספר סיפורי מעשיות). נדפס ע"י ר' נתן מברסלב :   להורדה

     תרס"א-תרס"ב. ע"י ר' ישראל קרדונר ור' אפרים רמרז :   להורדה

שבחי הר"ן ונסיעתו לא"י עם הוספות. מאהרן ליב ציגעלמן.

     תרצ"ו. נדפס על ידו :   להורדה

שיחות הר"נ. רבי נחמן מברסלב.

     תקע"ה. (נדפס בסוף הספר סיפורי מעשיות). נדפס ע"י ר' נתן מברסלב :   להורדה

     תרס"א-תרס"ב. ע"י ר' ישראל קרדונר ור' אפרים רמרז :   להורדה

שיחות הר"ן מסודר לפי א"ב. מאהרן יהודה ליב ציגעלמן.

     תרצ"ו. נדפס על ידו :   להורדה

לקט שיחות. גם שיחות הר"ן מסודר לפי א"ב, אבל לא כמו הנ"ל.

     תשנ"א. נדפס ע"י ר' ישראל דב אודסר :   להורדה

שיחות והתעוררות. ליקוט שיחות וסיפורים מספרי ברסלב ששייכים לתורות של הספר ליקוטי מוהר"ן.

     תרח"ץ. נדפס ע"י ר' שמואל הורוויץ :   להורדה

שיחות מתוך חיי הסבא. מאנ"ש.

     תשנ״ח. נדפס ע"י אנ"ש :   להורדה

שמות הצדיקים. ממוהרנ"ת.

     כתב יד [מעמוד 103 עד עמוד 108] :   לקריאה   לקריאה

/

/

-- אות ת' --

/

תיקון הכללי.

     תקפ"א. (דפוס ראשון) :   להורדה

תיקון הכללי עם פירוש. מיוחס לר׳ יצחק ברייטער.

     תרצ"ה. נדפס ע"י אהרן יהודה ליב ציגעלמן :   להורדה

תפלה לזכות לבא להשתטח על ציון הקדוש של רבינו ז״ל באומן. מיוחס לר׳ יצחק ברייטער.

     תרצ"ה. נדפס אחרי תיקון הכללי. ע"י אהרן יהודה ליב ציגעלמן :   להורדה

תקנות והנהגות א) קונטרס עין זוכר. נאסף ונסדר על ידי אהרן יהודה ליב ציגעלמן, ובהסכמת כל אנ"ש שהיו בארץ ישראל בשנת תרצ"ב.

     תרפ"ח. נדפס על ידי המלקט הנ"ל :   להורדה

תקנות והנהגות ב) קונטרס עין זוכר מהדורא בתרא. עם כרוז להיות בראש השנה אצל הצדיק רבינו הקדוש.  מהמלקט הנ"ל.

    תרצ"ג. נדפס על ידו :   להורדה

תקנות והנהגות ג) תקנות חברת ישיבת ברסלב לתורה ותפלה.  מאנ"ש דארץ ישראל, ובהסכמת כל אנ"ש מארץ ישראל דאז.

     תרצ"ב. נדפס על ידי אנ"ש דארץ ישראל :   להורדה

תקנות והנהגות ד) תקנות דובר שלום.  תקנות ההדפסת וההפצה, ועוד תקנות. מאנ"ש דווארשא ובפרט ר׳ יצחק ברייטער.

      יבא בהמשך אי"ה