ספרי פוסקים מסודרים

לפי נושאים

אהבת חסד - הלכות הלוואה.    להורדה.

    מאת בעל ה"חפץ חיים" רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל.

אומר קרא - על חשיבות לימוד הקבלה בתקופה לפני הגאולה.

    מאת רב ישעי' אשר זעליג מרגליות ע"ה.

אות חיים ושלום - על הלכות תפילין והלכות מילה.   להורדה.

    מאת הרב חיים אלעזר שפירא ממונקאטש זצ"ל.

אשרי האיש - לגבי איסור עון התחברות לרשעים ועוזריהם וסייגיו. נלוה אליו בתחלה תשובה מהאדמו"ר מרן מוהרש"א אלפנדארי.   להורדה.

    המלקט והמסדר רב ישעי' אשר זעליג מרגליות ע"ה.

גדר עולם - כיסוי ראש לאשה.   להורדה.

    מאת בעל ה"חפץ חיים" רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל.

 

גזירת עירין פתגמין - הגזירה שלא להיות חבר לעדת ועד הלאומי.   יבוא בהמשך אי"ה

    מאת מוהר"ר שלמה אליער אלפאנדרי.

דבר בעיתו - אחריות לאוכל כשר בין הגויים. ובו שלשה שערים: שער התחזקות, שער האחווה, ושער בית ישראל.   להורדה.

    מאת בעל ה"חפץ חיים" רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל.

דעת הקדושה - בענין הנהגת איש ואשתו בקדושת הזיווג.

    מאת איש אלקי הרמב"ן, עם כל ההלכות ומנהגי האר"י ז"ל ותלמידי הבעש"ט מאת הרב ישעיה אשר זעליג מרגליות ע"ה.

ואמרו אמן - לקט על שכר העונה אמן, ואמן יהא שמיה רבה, ועונש המתעצל בענייתם, כוונותיהם והלכותיהם.

    המלקט הוא רב יהושע אלטר ווילדמאן ע"ה.

ספרי חפץ חיים, שמירת הלשון, כבוד שמיים, זכור למרים, שפת תמים, ומכתבים ותקנות. - הלכות ומדרשים שקשורים לכל היוצא מפי, לשון הרע, שקר, וכל שאר הדברים אסורים אשר מצוי לעבור עליהם.

    מאת בעל ה"חפץ חיים" רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל.

טהרת ישראל - טהרת המשפחה.   להורדה.

    מאת בעל ה"חפץ חיים" רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל.

מאמר נוסח התפילה – עיונים, דיוקים ובירורים בנוסחי התפילה השונים.   להורדה.

    מאת הרב חיים אלעזר שפירא ממונקאטש ז"ל. (המשך לחיבוריו של אביו על השו"ע).

מאמר כסא אליהו זכור לטוב - לברית מילה: סימן א. סדר עריכת כסא אליהו לברית מילה ; סימן ב. דברים מענינים השייכים לברית מילה ; סימן ג. דברים מענינים לכבוד אליהו הנביא זכור לטוב ; סימן ד. סדר לימוד לליל שמורים ; ועניני "שלום זכר".

    מאת רב ישעי' אשר זעליג מרגליות.

מורא מקדש - ע״ד גודל וחומר האיסור לדבר בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, מלוקט משולחן ערוך וזוהר הקדושים ועוד ספרים.     להורדה.

    מאת רבי יעקב יוסף מאוסטראה זצוק"ל.

מחנה ישראל - העוסק בהלכות והתנהגות חיילים יהודים בצבא נכרי.    להורדה.

    מאת בעל ה"חפץ חיים" רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל.

משא חיים - על הלכות מדינה, הסכמות הקהל, תקנות ומנהגים.

    מאת ר׳ חיים פאלאג׳י ז"ל.

נפוצות ישראל - החפץ חיים יוצא נגד הנסיעה למקום שאין שם קיום תורה ומצוות (אז נסעו לאמריקה בגלל בעיות פרנסה). החפץ חיים חשש, ובצדק, מפני הדרדרות בקיום התורה ומצוותיה.

    מאת בעל ה"חפץ חיים" רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל.

נדחי ישראל - מיועד למתגוררים באזורים שמקשים על קיום חיים יהודיים.     להורדה.

    מאת בעל ה"חפץ חיים" רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל.

עין משפט - ילקוט מספרי הלכה, קבלה ומוסר נגד הרבנים הרוכשים לעצמם רבנות בכסף.

    מאת רבי יעקב יוסף מאוסטראה זצוק"ל.

עמודי ארזים - על חובת שלא לשים בניהם לבתי ספר שקשורים למשרד החינוך ולדוגמא אלא שישמרו את המסורת, חובת גידול זקן והפיאות, ונישואים בגיל צעיר, וכו׳ ועוד.     להורדה.

    מאת הרב ישעיה אשר זעליג מרגליות ע"ה.

מאמר צפית לישועה - קובץ מאמרים על הציפייה לגאולה. הספר מעורר על החיוב לצפות לביאת המשיח יום יום בכל עת ובכל זמן, לצפות לישועת ה' למרות ירידת הדורות ועל לימוד ענייני קדשים.     להורדה.

    מאת בעל ה"חפץ חיים" רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל.

קדושים תהיו - חומר האיסור על ההסתכלות בנשים, של הנגיעה ביד אשה, איסור הסתכלות בצורות הנשים המצוירת על הלוח, איסור ההסתכלות בצורות נשים, ומודעה רבה לאורייתא האיסור החמור שלא יהיה בשמחת נישואין אנשים ונשים בחדר אחד (נאם כל עדת ישראל אשכנזים ספרדים פרושים וחסידים, ובין השמות נמצא ר׳ חיים זוננפלד זצ"ל ר׳ חיים שאול דוויק זצ"ל ושמות של הרבה רבנים).      להורדה.

    המלקט הוא רב יהושע אלטר ווילדמאן ע"ה.

[ספרי] קומי רני - הלכות תיקון חצות. / [ו] תיקון חצות - סידור לתיקון חצות.

    מאת הרב ישעיה אשר זעליג מרגליות ע"ה.

שדי חמד פסקים וחידושים וכללים בערכין בסדר א"ב, בשמונה-עשר כרכים. מעין אנציקלופדיה המרכז תשובות להלכה יומיומית ומשלב בעיות אקטואליות שעמדו על הפרק. הספר מרכז את תשובותיהם של חכמי אשכנז וחכמי ספרד לפי סדר אלפביתי, מה שלא היה קיים קודם לכן. בעל שדי חמד מאריך מאוד.

    מאת הרב רבי חיים חזקיהו מדיני זצ"ל.

תורת הבית - גודל חיוב ללמוד תורה.

    מאת בעל ה"חפץ חיים" רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל.

תפארת אדם - איסור הקפת פאת הראש.

    מאת בעל ה"חפץ חיים" רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל.