סדרי ישיבת "תורת אמת ואמונה", בבית החסידים דברסלב, וורשא

מאת אנ"ש חסידי ברסלב דפולין ז"ל הי"ד


ספרי ברסלב - טקסט* ~~~~~~~~~ * * * * ~~~~~~~~~ *


סדרי ישיבת "תורת אמת ואמונה"

בבית החסידים דברסלב, וורשא.

מאת אנ"ש חסידי ברסלב דפולין ז"ל הי"דמותר להפיץ ולפרסם להגדיל תורה ולהאדירה

על תנאי שלא לשנות נקודה ואות מהמקורייוצא לאור בהגהה מדוייקת על־ידי אליהו פ.

הוצאת ברסלב 'אגודת מקור חכמה'

- אור ליום רביעי כ"ו ניסן תשע"ט -


* ~~~~~~~~~ * * * * ~~~~~~~~~ *

כתה א' : "קיבוץ בחורים לומדי ש"ס ופוסקים".סדר היום :א) תפלת שחרית — בציבור, בזמן קריאת שמע ותפלה דייקא.


ב) משעה 10 עד 1:30 — לימוד גמ"ת.


ג) משעה 1:30 עד 2:30 — לימוד ספרי רבינו ז"ל.


ד) משעה 2:30 עד שעה 3 — תפלת מנחה בציבור.


ה) משעה 5 עד שעה 8 — ערב לימוד גפ"ת.


ו) משעה 8 ערב עד שעה 9 — לימוד פוסקים שלחן ערוך או"ח.


ז) משעה 9 — ערב תפלת מעריב בציבור.


ח) בשעות פנויות — שעה התבודדת ואמירת תפלות.


ט) טבילת מקוה — בכל יום.בחורים החרדים החפצים ללמוד על דרך הטהרה - מתבקשים להתחבר וללמוד בקיבוץ הזה, ולהשומע יונעם.
כתה ב' : "בי כנישתא חדא" ["בית כנסת אחד"*]

* עיין בזהר חדש סוף פרשת נח.סדר היום :א) תפלת שחרית בציבור, בזמן קריאת שמע ותפלה דייקא.


ב) משעה 12 עד שעה 2:30 — משמר א' ללימוד ספרי רבינו ז"ל.


ג) משעה 2:30 עד שעה 3 — תפלת מנחה בציבור.


ד) משעה 3 עד שעה 5 — משמר ב' ללימוד ספרי רבינו ז"ל.


ה) משעה 5 עד שעה 5:30 — תפלת ערבית בציבור.


ו) משעה 6 ערב עד שעה 8 — משמר ג' ללימוד ספרי רבינו ז"ל.


ז) משעה 8 ערב עד שעה 9 — לימוד פוסקים ש"ע או"ח.


ח) משעה 9 ערב — תפלת מעריב בציבור.כל אנ"ש מתבקשים — לבוא בכל יום באיזה זמן משעות הנ"ל, להתחבר ולהתכלל בלימוד הנ"ל, ולהשומע יונעם.


* ~~~~~~~~~ * * * * ~~~~~~~~~ *

[בחתימת אנשי שלומנו ז"ל]


* ~~~~~~~~~ * * * * ~~~~~~~~~ *הועד: אהרן ליבּ ציגעלמאן


יצחק בּרייטער - מזכיר.


שלמה יהודא האפמאן


אברהם יצחק פראש


ישראל דוד גרינהייז


* ~~~~~~~~~ * * * * ~~~~~~~~~ *


* ~~~~~~~~~ * * * * ~~~~~~~~~ *קישור להורדה בפורמט PDF, WORD, PAGES בחינם וללא גזל - ללחוץ על תמונת הספר