תקנות דובר שלום על הדפסת והפצת הספרים הקדושים

מאת אנ"ש חסידי ברסלב דפולין ז"ל הי"ד


ספרי ברסלב - טקסט* ~~~~~~~~~ * * * * ~~~~~~~~~ *


תקנות דובר שלום

על הדפסת והפצת הספרים הקדושים

מאת אנשי שלומנו חסידי ברסלב מפולין ז"ל


יוצא לאור מחדש,

אור לחודש אב תשע"ח.


יוצא לאור בהגהה מדוייקת עם כותרות (מפתחות) תרגומים ומראה מקומות

על־ידי אליהו פ. הוצאת "אמת ואמונה" על ידי אגודת מקור חכמה.

* ~~~~~~~~~ * * * * ~~~~~~~~~ *

תקנות דובר שלום[ועד לאגודת מפיצי ספרי אדמו"ר מוהר"ן זצ"ל מברסלב]

א) שיובחרו מכל אנשי־שלומנו — אנשים בתור "ועד לאגודת מפיצי ספרי אדמו"ר מוהר"ן זצ"ל מברסלב", אשר על ידם יתנהל כל ענין הדפסת והפצת ספרי רבינו ז"ל.


ב) הועד יתחבר:

משבעה אנשים— מווארשא.

ומכל קיבוץ גדול מאנשי־שלומנו— שני אנשים.

ואיש אחד— מכל קיבוץ קטן.
[מקום הועד ושאיפתו]


ג) הועד המרכזי הוא בווארשא, אשר רק על ידם יצא מכח אל הפועל כל עניני הדפסה (א).


ד) שאיפת הועד— להמציא ספרים לכל דורש, וכפי האפשריות בזול, שיהיה יד כל אדם משגת להם (ב).——הערות מהמו"ל——

(א) עיין להלן אות ז'.


(ב) וכן להלן אות כ"ג, ובסדר היום המיוחס למוהר"ר יצחק ברייטער זצ"ל הי"ד (סימן י"ט "צדקה") וזה לשונו: "...ושיוכלו להפיצם בישראל בזול גדול".ועיין מה שהשיבו אנ"ש מווענגרוב [עיר במדינת פולין] ז"ל הי"ד במכתב ששלחו למוהר"ר יצחק ברייטער זצ"ל הי"ד, בתאריך יום חמישי פרשת מטות שנת תרצ"ג, לגבי הנהלת הדפסת והפצת הספרים הקדושים, כמו כן שאפשר לסמוך על אחד מאנשי שלומנו ר' אהרן יהודה ליב ציגעלמאן ז"ל הי"ד, וזה לשונו:

"...וגם מה שכ"מ כותב ענין מטרת "הבי כנישתא": למכור הספרים בזול,וגם ליתן בחנם למי שאין ביכלתו לקנות.גם על זה — נוכל לסמוך על הנ"ל, כי לכמה אנשים נתן ספרים במתנה..." 


[המנהל הדפסה וזכויות ההדפסה והספרים הקדושים]


ה) הר' אהרן ליב נ"י ציגעלמאן מווארשא— נבחר בהסכמת כולם להיות בתור מנהל הדפסה.


ו) המנהל הדפסה יהיה המשתדל בהדפסת והפצת ספרי רבינו ז"ל — על־פי התייעצותו עם אנשי הועד, וכפי הסכמתם— כן יעשה.


ז) שום איש, אין לו רשות להדפיס שום ספר מספרי רבינו ז"ל— זולת על־ידי הועד המרכזי (ג).


ח) המאטריצין (ד) שנעשים מהיום והלאה, והספרים שיודפסו — שייכים לרכוש הקהל, ונשארים ברשות הועד המרכזי שבווארשא.


ט) המאטריצין שיש לו לר' אהרן ליב נ"י מכבר, וכן הספרים שנדפסו מכבר — שייכים לו לבד, ויש לו רשות לעשות בהם כרצונו.


י) אם יסכימו הועד לחזור ולהדפיס איזה ספר על המאטריצין ששייכים לר' אהרן ליב נ"י — צריכים לשלם לו איזה סכום בעד שימושן, ואחר ההדפסה נשארים המאטריצין שלו כמקדם.——הערות מהמו"ל——

(ג) לא רק לענין הזכויות, אלא גם שראינו כמה פעמים שנדפסו ספרי רבינו הקדוש זצ"ל שלא בפני אנשי שלומנו, ונפלו בהם הרבה טעויות, לכן הקפידו שיהיה לפניהם דוקא, עיין לדוגמא בדפוס הראשון לספר לקוטי מוהר"ן, שהצטער מוהרנ"ת זצוק"ל עלעוות המדפיסים כי לא נדפס לפניו, וז"ל:

"...מלבד שאר קלקולים בענין ההפסקות שבין תורה לתורה ושבתוך כל תורה בעצמה, שצריכין לפעמים ליתן ריווח והפסק בין ענין לענין. ובכל אלה עיוותו מאד, לפעמים הפסיקו הפסק גדול באמצע הענין שלא לצורך, ובמקום שאמרו להפסיק— כללו וצרפו הענין יחד עד שבכמה מקומות לא נתנו הפסק אפילו בהתחלת המאמר..."

ועיין בספר סיפורי מעשיות אשר הדפיס מוהר"ר ישראל קרדונר זצוק"ל ור' יהושע ווייסלייב ז"ל על הדפסת הספר "סיפורי מעשיות" הנדפס בווארשא, וזה לשונם:

"כבר נודע משיחותיו הקדושים של רבינו הקדוש זצ"ל שאמר בפירוש כשמשנים דיבור אחד במעשיות אלו מכפי מה שסיפר בעצמו חסר הרבה בהמעשה (היינו מסודותיו הנוראים שהלביש בהם) ויש קפידא ודקדוק גדול בכל דיבור ודיבור (עיין חיי מוהר"ן דף יוד ע"ב ובשיחות הר"ן סימן קמ"ח). וכאשר ראינו שהמדפיסים בווארשא הדפיסו הספר הקדוש הזה בלתי ידיעתינו, וחסרו הרבה גם שינו את הלשון בכמה מקומות וקלקלו יותר מה שתיקנו. לזאת חגרנו מתנינו להחזיר העטרה ליושנה, להדפיס הספר הקדוש הזה כמו שנדפס בפעם הראשונה על־ידי תלמידיו הקדושים בעצמן, כפי מה שיצאו מפיו הקדוש".

וכל אחד יכול לראות ולהבין בתוך כל ספר שהדפיסו אנשי שלומנו זצ"ל — כמה הקפידו שיהיה מדוייק אות באות דווקא כמו במקור ממש, הן בהדפסת ספרי רבינו ז"ל והן בהדפסת ספרי תלמידיו הקדושים ותלמידי תלמידהון וכו'.

גם הקפידו שיהיה מפוסק כמה שאפשר מדוייק, וגם כן כמה שאפשר כמו במקור כנ"ל ובפרט לספרי לקוטי מוהר"ן וסיפורי מעשיות.

וכשהגיע דור המחשבים והדפוס בזול, התחילו להדפיס ספרי ברסלב (ושאר ספרים) מנוקדים, ושמעתי מפי כמה אנשים מאנשי שלומנו (עיין בקובץ באוצר הנחל נובע א' עמוד ג') שהקפיד מאד הסבא קדישא מוהר"ר ישראל ד"ב אודסר זצוק"ל שיהיו הספרים הקדושים דוקא ללא ניקוד, לאחד מאנ"ש שאיתו עסק בהדפסת הספר "כתבי רבי נחמן מברסלב" פעם שלישית על הספרים המנוקדים - "הנקודות משקרות". ויש בכל הדברים הנ"ל הרבה מאד מאד לדבר ולכתוב ולהאריך, ואין כאן מקומו ונרחיב במקום אחר אי"ה.

(ד) תרגום: אמהות הדפוס (לוחות הדפוס).

[פרנסת מנהל הדפסה בעד טירחתו]


יא) המנהל הדפסה יקבל בעד טירחתו, לפרנסתו— אחוזים קצובים, מההכנסה ומפדיון הספרים, כפי הסכמת הועד.
[מעות תרומה]

יב) כל אחד מאנשי־שלומנו מחויב לשלם "מעות תרומה" — היינו 2% מכל השפעות אשר יושפע לו, על־ידי איזה אופן שהוא (ה).


יג) המעות הנ"ל יכונה בשם: "תרומה כללית".


יד) מזה המעות— יתחלק:

חלק הכי גדול להדפסה (ו).

וגם לסיוע לאנשי־שלומנו באומאן ובארץ ישראל.

ולישיבת "תורת אמת ואמונה", כל אחד כפי אחוזים קצובים על־ידי הסכמת הועד.


טו) אחר התחלקות המעות לכל הענינים הנ"ל, לכל אחד כפי חלקו הקצוב בהסכמת הועד — אין רשות לשנותו, אף לדבר הנחוץ יותר — רק בהסכמת כל הועד.——הערות מהמו"ל——

(ה) עיין בסדר היום (סימן י"ט 'צדקה'), וז"ל:"יפריש מכל מיני שפע שיושפע לו, על־ידי כל אופן שיהיה— לכונן בה כל עניני רבינו ז"ל...""...וטוב להתחיל להפריש על זה על־כל־פנים תרומה— היינו 2 פראצ [אחוז] מהשפע שלו, עד שיזכה לעשר כל נכסיו."

(ו) עיין בקונטרס עין זוכר (סימן י"ד 'הדפסת ספרי רבינו ז"ל'), וז"ל:"הוסכם והוחלט אצל כל אנשי שלומנו — שכל אחד יהיה לו קופסא, ויפריש לשם אחוז אחד ממאה (1%) מכל השפעות אשר יושפע לו, על ידי איזה אופן שהוא. ובכל חודש ימציא המעות ליד המשתדל בהדפסה, בלי שום עיכוב כלל."

[אסיפות אנשי הועד, בכל אסיפה יראה מנהל הדפסה דין וחשבון]


טז) הועד בווארשא— מתאספים פעם אחת בכל שבוע, להתייעץ בכל הענינים הנוגעים להדפסה.


יז) המנהל מחויב להראות דין וחשבון להועד— בכל עת התאספם.
[החלטות הועד. חברי הועד ישתדלו לטובת ההדפסה וההפצה]

יח) כל החלטות אשר יחליטו הועד המרכזי — ישולח מהם העתקות לכל חברי הועד שבכל מקומות מאנשי־שלומנו.


יט) חברי הועד ממקומות שונים — צריכים להשתדל במקומותיהם לטובת הדפסת והפצת ספרי רבינו ז"ל, כפי החלטות של הועד המרכזי.


כ) וכל מבוקשיהם והרצאותיהם בדבר הדפסה — יכתבו להועד המרכזי אשר ישתדלו למלאות מבוקשיהם בכל האפשריות.
[בחירת אנשי הועד והמנהל וזכויותיו]


כא) אנשי הועד נבחרים — אחת לשלש שנים, מכל האנשים המשלמים מעות תרומה.


כב) בחירת המנהל וזכויותיו — לא ישונה לעולם — רק באופן שרוב הועד יבררו שהוא אינו מקיים התחייבותו שקיבל עליו מתחלה.
[מחיר הספרים]

כג) מחיר הספרים — יושת על־פי הסכמת הועד — המחירים היותר נמוכים.
[לכבד יוצאי חלציו של רבינו ז"ל]

כד) גם לקיים רצון רבינו ז"ל לכבד יוצאי חלציו — הסכמנו שמהספרים שיודפסו ליתן איזה סיוע לנכדי רבינו ז"ל, על־פי הסכמת הועד (ז).——הערות מהמו"ל——


(ז) וכן בסדר היום סימן י"ט "צדקה" מובא כאחד הדברים הנכנסים בעניני רבינו ז"ל, אמנם בקונטרס עין זוכר סימן י"ג ברשימת "הדברים שנכנסין בענין בנין דעת הצדיק האמת"— לא מובא מזה כלל. ומקורו קדש קדשים מספר חיי מוהר"ן בסימן "גדולת נוראות השגתו" עיין שם.


[כל ההתכתבויות ומשלוח הכסף יהיו על כתובת מנהל ההדפסה]

כה) מהיום והלאה יהיו: כל הקארעספאדענץ (ח) ומשלוח הכסף —על אדרעס (ט) של מנהל הדפסה:


A. L. CYGELMAN, WARSZAWA,

ul. Gesia 27, P. K. O. 21.969.——הערות מהמו"ל——


(ח) תרגום: כל ההתכתבויות.

(ט) תרגום: כתובת.

[בהסכמת מנין אנשי שלומנו ז"ל]

על כל אלה הדברים— הסכימו משני הצדדים,

ברצון הטוב בלי שום עירעור אחריהם כלל, ובאו על החתום:

יום ב' לסדר "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה" (י) שנת תרצ"ד, ווארשא.יצחק בּרייטער


אהרן ליבּ ציגעלמאן


יצחק קראַקאָווסקי (מאטוואצק)


יחיאל דוד זיידענווארם


נתן בּאַרסקי (מלובּלין)


מרדכי נתן דוד איגעלניק


נפתלי זאב קרייקערמאַן


דוד גדליה שטיינזאלץ


ירחמיאל יעקב דאמבּראָט


שמחה גוטהאַרץ——הערות מהמו"ל——

(י) פרשת ראה, כ"ה לחודש אב.


* ~~~~~~~~~ * * * * ~~~~~~~~~ *


* ~~~~~~~~~ * * * * ~~~~~~~~~ *


קישור להורדה בפורמט PDF, WORD, PAGES בחינם וללא גזל - ללחוץ על תמונת הספר