שיחות מו״ה רבי ישראל דב בער אודסר זיע״א

 

מסודר לפי שיחות.

- חלק א׳, סך הכל 39 שיחות -

ב. כשאנחנו מדברים מרבינו... (1.01.11).

ד. הרב מוטל מסלונים ז״ל. (23.22).

ו. סידור כל-בו. (4.44).

ח. המעשה מהנפטר. (31.12).

י. סיפור נס הפתק. (28.16).

יב. המפתח והשורש של הגאולה. (48.21).

יד. שבר ענן - פורים חדש. (23.43).

טז. ׳כל העולם נברא בשבילנו׳ (15.54).

יח. ברדיו. (17.07).

כ. סיפורי מעשיות-סגולה לבנים. (32.30).

כב. אם אני כאן-הכל כאן. (1.13.29).

כד. כשרואים פלאות כאלה... (30.41).

כו. צוואת רבי נתן. וסוד הזקן הכפוף. (24.26).   

כח. פורים-שושנת יעקב. (38.53).   

ל. למנצח על שושנים. (1.00.56).   

לב. שיחה עם בני הנעורים. (44.47).

לד. אהרן לוריא ע״ה. (1.25.03).    

לו. המכתבים לנשיא שז״ר ע״ה. (38.05).

לח. יש ענין שנתהפך הכל לטובה (55.56). 

מ. הוספות שאחר השיחות, עם ציפורה ע"ה בתו - הקשר בינו לבין הנשיא שז״ר ע"ה. (15.12). 

א׳ - י׳:   להורדה

א. סיפור ההתקרבות. (54.34).

ג. חתן בלי טלית. המחלוקת מחותנו. סיפור המדבר. (38.23).

ה. חלום הבור. שיר חדש. חלום הגלים. (47.23).

ז. המעשה מר׳ צבי רוזנטל ז"ל. (41.35).

ט. חסיד בעיר קטנה. (21.11).

י׳ - כ׳:   להורדה

יא. וידע כל פעול כי אתה פעלתו. (46.14). 

יג. תלמידי היקר. (2.05.36). 

טו. הבא לטהר מסייעין לו. (7.00). 

יז. ראיון ברדיו עם דב שורין. (21.44).

יט. המפעל של הדפוס. (24.11).   

כ״א - ל׳:   להורדה

כא. מדברים ממשה רבינו. (1.00.31).

כג. פלאות של רבינו. (25.07).    

כה. הסוד של הפתק. ניגוני ברסלב. (36.34).

כז. (53.40). 

כט. משנכנס אדר. (6.54).   

ל״א - מ׳:   להורדה

לא. בך רבינו נגילה. (2.08.11).

לג. הראש השנה של רבינו. (31.22).    

לה. עוד לא נגמר. (1.01.20).

לז. אשת חיל (1.00.03). 

טל. החכם והתם. (37.17).   

חלק ב׳ וג׳, יבא בהמשך אי"ה

- חלק ד׳, הוספות -

שיחות ביידיש וקצת בלשון הקודש. שנת תשמ״א:   להורדה

 

א. ׳חזק ואמץ בעבודתך׳. להתעורר. ר' שלמה ווקסלר זצ׳׳ל. סוד רבינו ז''ל. (42.16).

ב. סיפור ההתקרבות. ניגוני ברסלב. (40.48).

ג. המשך ניגוני ברסלב. התבודדות. שמחה. פרנסה. ר׳ ישראל קרדונר. ספרי רבינו הקדוש. (44.52).

ד.  המשך התבודדות. ר' נתן בייטעלמאכער זצ׳׳ל. ר׳ נפתלי כהן זצ׳׳ל. אנשי שלומנו בירושלים. (37.03).

ה. ר׳ גדליה ברגר זצ׳׳ל. זמירות שבת. התקרבות ר׳ ישראל קרדונר זצ׳׳ל. (41.01).

ו. קצר למען תזכור (2.10).

ז. קיבוץ ראש השנה. סיפורי מעשיות, סיפור ה׳רב ובן יחיד׳, וה׳בעל תפלה׳. עניות. (45.50).

ח. המשך עניות. הדפסה. תכלית. קדושת הברית. הקלויז. בך רבינו נגילה. (34.13).

ט. ׳נהניתי מאד מעבודתך׳. ר' אלטר קרמנצ׳וגר זצ׳׳ל. (41.19).

שיחות מו״ה רבי ישראל דב בער אודסר זיע״א

 

מסודר לפי קלטות.

סך הכל: 117 קלטות.

על אלו השיחות (עד מספר קי"ז) השתמשו החברים להוצאת הספר ״שמח״ה״ - ״שיחות מתוך חיי הסבא״ בשנת תשנ״ח, אמנם הוא מסודר לפי סיפורים וענינים, ולכן לא כל הזמן העתיקו את כל הקלטה והקלטה מהתחלתה עד הסופה, אלא קטעים, ויהי רצון שנזכה להוציא ספר שיחות הסבא הקדוש מסודרים לפי הקלטות.

החומר הגיע לידינו מב' אוספים של חברים שהעתיקו מקלטות ישנות,

וחלק מצאתי בין קלטות הרדיו "קול השמחה", והיות והם העתקים נמצאים לפעמים הוספות אצל אחד שלא העתיק השני וכדומה.

א - ט

א. (ח"א 48.47 / ח"ב 47.13)   להורדה     ב. (ח"א 46.56 / ח"ב 48.43)   להורדה     

ג. (ח"א 54.30 / ח"ב 48.37)   להורדה     ד. (ח"א 47.11 / ח"ב 48.33)  להורדה     

ה. (ח"א 31.19 / ח"ב 32.19)  להורדה     ו. (ח"א 49.13 / ח"ב 48.33)  להורדה     

ז. (ח"א 47.15 / ח"ב 48.46)  להורדה     ח. (ח"א 31.16 / ח"ב 25.47)  להורדה     

ט. (29.01)  להורדה     

י - י״ט

י. (ח"א 45.13 / ח"ב 47.42)  להורדה     יא. (ח"א 46.49 / ח"ב 48.39)  להורדה     

יב. (ח"א 46.41 / ח"ב 46.39)  להורדה     יג. (ח"א 38.28 / ח"ב 38.53)  להורדה     

יד. (ח"א 38.22 / ח"ב 38.36)  להורדה     טו. (ח"א 38.43 / ח"ב 38.34)  להורדה     

טז. (ח"א 46.44 / ח"ב 46.05)  להורדה     יז. (ח"א 47.25 / ח"ב 35.44)  להורדה     

יח. (ח"א 47.25 / ח"ב 35.44)  להורדה     יט. (ח"א 46.37 / ח"ב 46.21)  להורדה     

כ - כ״ט

כ. (ח"א 46.48 / ח"ב 47.06)  להורדה     כא. (ח"א 32.56 / ח"ב 33.07 / הוספה19.30)  להורדה     העתק מקורי ע"י אוסף הרדיו ״קול השמחה״.     

כב. (ח"א 32.56 / ח"ב 46.39)  להורדה     כג. יבוא בהמשך אי"ה     

כד. (ח"א 45.37 / ח"ב 42.09)  להורדה     כה. (ח"א 45.35 / ח"ב 45.30)  להורדה     

כו. (ח"א 46.00 / ח"ב 46.07)  להורדה     כז. (ח"א 47.07 / ח"ב 40.41)  להורדה     

כח. (ח"א 47.28 / ח"ב 47.06)  להורדה     כט. (ח"א 46.06 / ח"ב 46.58)  להורדה     

קטע זה לא נמצא בההקלטה המקורית, כי החברים השמיטו חלק מהמקורית והוסיפו קטע זה במקומו.

ל - ל"ט

ל. (ח"א 47.10 / ח"ב 46.49)  להורדה     לא. (ח"א 47.26 / ח"ב 47.00)  להורדה     

לב. (ח"א 46.59 / ח"ב 47.15)  להורדה     לג. (ח"א 46.34 / ח"ב 43.39)  להורדה     

לד. (ח"א 46.53 / ח"ב 46.59)  להורדה     לה. (ח"א 47.09 / ח"ב 46.32)  להורדה         

לו. יבוא בהמשך אי"ה     לז. (ח"א 31.23 / ח"ב 31.25)  להורדה     

כח. (ח"א 31.09 / ח"ב 31.20)  להורדה     כט. (ח"א 46.17 / ח"ב 45.49)  להורדה     

www.נחלנובע.com :יוצא לאור לראשונה באתר אינטרנט

www.נחלנובע.com :יוצא לאור לראשונה באתר אינטרנט

מ - מ"ט

מ. (ח"א 46.19 / ח"ב 26.48)  להורדה     מא. (ח"א 46.40 / ח"ב 46.40)  להורדה     

מב. (ח"א 46.14 / ח"ב 46.13)  להורדה     מג. (ח"א 45.47 / ח"ב 08.52)  להורדה     

מד. (ח"א 47.27 / ח"ב 47.15)  להורדה     מה. (ח"א 45.41 / ח"ב 46.06)  להורדה     

מו. (ח"א 45.38 / ח"ב 45.29)  להורדה     מז. (ח"א 46.19 / ח"ב 46.11)  להורדה     

מח. (ח"א 47.49 / ח"ב 46.14)  להורדה     מט. (ח"א 46.21 / ח"ב 46.32)  להורדה     

נ - נ"ט

נ. (ח"א 45.54 / ח"ב 46.08)  להורדה     נא. יבוא בהמשך אי"ה     

נב. (ח"א 32.31 / ח"ב 31.52)  להורדה     נג. (ח"א 31.13 / ח"ב 31.15)  להורדה     

נד. (ח"א 31.02 / ח"ב 29.33)  להורדה     נה. (ח"א 31.16 / ח"ב 31.20)  להורדה     

נו. (ח"א 44.47 / ח"ב 44.57)  להורדה     נז. (ח"א 01.02.36 / ח"ב 01.06.33)  להורדה     

נח. יבוא בהמשך אי"ה     נט. (ח"א 47.15 / ח"ב 47.10)  להורדה     

ס - ס"ט

ס. (ח"א 45.41 / ח"ב 50.50)  להורדה     סא. (ח"א 46.01 / ח"ב 46.31)  להורדה     

סב. (46.32)  להורדה     סג. (ח"א 31.13 / ח"ב 32.31)  להורדה     

סד. (ח"א 31.09 / ח"ב 30.36)  להורדה     סה. (ח"א 30.46 / ח"ב 31.18)  להורדה     

סו. (ח"א 42.38 / ח"ב 33.54)  להורדה     סז. (ח"א 43.56 / ח"ב 45.07)  להורדה     

סח. (ח"א 31.02 / ח"ב 31.07)  להורדה     סט. (ח"א 22.57 / ח"ב 23.42)  להורדה     

ע - ע"ט

ע. (ח"א 46.43 / ח"ב 57.31)  להורדה     עא. יבוא בהמשך אי"ה     

עב. יבוא בהמשך אי"ה     עג. (ח"א 47.36 / ח"ב 45.30)  להורדה     

עד. (ח"א 02.25 / ח"ב 27.21)  להורדה     עה. (ח"א 44.59 / ח"ב 46.37)  להורדה     

עו. (ח"א 22.48 / ח"ב 43.42)  להורדה     עז. (ח"א 45.57 / ח"ב 45.30)  להורדה     

עח. יבוא בהמשך אי"ה     עט. (ח"א 41.46 / ח"ב 45.52)  להורדה   

פ - פ"ט

פ. (ח"א 29.32 / ח"ב 29.37)  להורדה     פא. (ח"א 45.18 / ח"ב 45.23)  להורדה     

פב. (ח"א 30.51 / ח"ב 30.42)  להורדה     פג. יבוא בהמשך אי"ה     

פד. (ח"א 45.11 / ח"ב 46.08)  להורדה     פה. (ח"א 45.46 / ח"ב 45.46)  להורדה     

פו. (ח"א 45.59 / ח"ב 46.02)  להורדה     פז. (ח"א 45.40 / ח"ב 45.25)  להורדה     

פח. (ח"א 45.34 / ח"ב 56.17)  להורדה     פט. (ח"א 01.02.42)  להורדה     

צ - צ"ט

צ. (27.34)  להורדה     צא. (ח"א 45.45 / ח"ב 15.34)  להורדה     

צב. (ח"א 46.16 / ח"ב 46.31)  להורדה     צג. (ח"א 47.30 / ח"ב 22.05)  להורדה     

צד. (ח"א 46.39 / ח"ב 28.48)  להורדה     צה. (ח"א 46.39 / ח"ב 46.43)  להורדה     

צו. (ח"א 30.32 / ח"ב 30.51)  להורדה     צז. (ח"א 31.09 / ח"ב 31.32)  להורדה     

צח. (ח"א 15.55 / ח"ב 31.34)  להורדה     צט. (11.48)  להורדה     

ק - ק"ט

ק. (ח"א 30.42 / ח"ב 30.45)  להורדה     קא. (ח"א 31.38 / ח"ב 31.24)  להורדה     

קב. (ח"א 31.12 / ח"ב 31.43)  להורדה     קג. (ח"א 31.13 / ח"ב 31.26)  להורדה     

קד. (ח"א 40.07 / ח"ב 46.45)  להורדה     קה. יבוא בהמשך אי"ה         

קו. (ח"א 46.47 / ח"ב 47.06)  להורדה     קז. (ח"א 48.18 / ח"ב 48.22)  להורדה     

קח. (ח"א 48.14 / ח"ב 48.11)  להורדה     קט. (ח"א 46.28 / ח"ב 46.38)  להורדה     

 

ק"י - קי"ז

ק"י. (ח"א 48.39 / ח"ב 48.29)   להורדה     קי"א. (ח"א 46.26 / ח"ב 46.24)   להורדה     

קי"ב. (ח"א 31.15 / ח"ב 31.01)   להורדה     קי"ג. (ח"א 48.34 / ח"ב 47.09)  להורדה     

קט"ו.  יבוא בהמשך אי"ה    להורדה     קט"ז. (ח"א 30.39 / ח"ב 27.13)  להורדה     

קי"ז. (45.11)  להורדה     העתק מקורי ע"י אוסף הרדיו ״קול השמחה״.