סידורי תפלה

- דפוסים וכתבי יד ישנים -

 הסידורים הגדולים 

 

א) סידור שערי ציון

/

מאת מוהר"ר נתן נטע הנובר זצוק"ל.

ובו ליקט הרבה תפילות.

 

               שנת תנ"ב, פראג :   להורדה

               שנת תק׳׳כ, לעמבערג :   להורדה

               שנת תק"כ, אמסטרדם :   להורדה

               שנת תקל"ט, אמסטרדם :   להורדה

ב) סידור כָּל־בּוֹ
 

תרפ״ג, וילנא :

               חלק א׳ - ראש השנה :   להורדה

               חלק ב׳ - ליום הכיפורים :   להורדה

               חלק ג׳ - לימי החול לראש חודש ולשבתות לחגים ולסליחות :   להורדה

               חלק ד׳ - לימי החול לראש חודש ולשבתות לחגים ולסליחות :   להורדה

ג) סידור מוהר״ר שבתי רשקובר (הנהגות)

תלמיד מוהר"ר ישראל הבעל שם טוב ז"ל.

 

נוסח ספרד עם כוונות האר"י ז"ל.

 

קארעץ, תקנ"ד :   יבוא בהמשך אי״ה
לעמבערג, תרכ"ו :   יבוא בהמשך אי״ה

ד) סידור חמדת ישראל (נוסח מיוחד והנהגות)

נוסח השמונה עשרה ביררו מוהר"ר חיים אלעזר שפירא זצוק"ל (בעל ה״נימוקי אורח חיים״ ועוד) ואביו מוהר״ר צבי הירש שפירא זצוק״ל (בעל

ה״דרכי תשובה״ על שו״ע יורה־דעה ועוד) נוסח האריז״ל מדוייק.

נוסח ספרד עם כוונות האר"י ז"ל מאת מוהר״ר שמואל ויטאל זצוק״ל (בנו של מוהר״ר חיים ויטאל זצוק״ל).

מונקאטש, תרס"א :   להורדה.       מאמר נוסח התפלה :   להורדה.

 כוונות האריז"ל והנהגות 

(על ידי ותלמידיו ותלמידי תלמידהון וכו׳)

על ידי מוה׳ רבי שמואל ויטאל זצ״ל (בן רבי חיים ויטאל זצ"ל) עיין ד)

על ידי מוה׳ רבי שבתי רשקובר זצ"ל (תלמיד רבי הבעש"ט זצוק"ל) עיין ג)

סדר התפלה - זאלקווא

נוסח ספרד עם כוונות האר"י ז"ל. 

זאלקווא, תקמ"א :   להורדה

.

סידור ר' אשר מרגליות

תלמיד מוהר"ר חיים צאנזר זצוק"ל.

נוסח ספרד עם כוונות האר"י ז"ל. 

דפוס ב'. לבוב, תקמ"ח :   להורדה

.

סידור קול יעקב

 

מאת מוהר"ר יעקב קאפיל זצוק"ל.

נוסח ספרד עם כוונות האר"י ז"ל.

תקס׳׳ד סלאוויטה :   להורדה

הגהות על דפוס סלאוויטה מאת מוה"ר רבי ישראל מקוז׳ניץ זצ"ל :   להורדה