לדורות עולם

הצדיקים וספריהם.

-- הצדיקים --

שמות הצדיקים

מאת מוהר"ר נתן מברסלב זצוק"ל.      שנת?  מקום הדפסה?  להורדה

שמות כל הצדיקים מאדם הראשון עד דורו של המחבר. ובדפוסים שנדפסו אחריו על ידי חסידי ברסלב הוסיפו עוד צדיקים.

סדר הדורות

מאת מוהר״ר יחיאל בן שלמה היילפערין זצוק"ל.      תקכ״ב, קארלסרוא להורדה

                                                                              תרכ"זזיטאמיר להורדה

על חייהם וספריהם של הצדיקים מאדם הראשון ועד לדורו של המחבר, וכולל מפתחות לפי שמות ולפי מחברים.

המחבר כתב הסתמך בספרו הקדוש על שבעה חיבורים:  (א) ספר הישר ;   (ב) "ספר יוחסין השלם", עם סדר עולם רבה וסדר עולם זוטא, איגרת רב שרירא גאון, ו"ספר הקבלה" של רבי אברהם אבן דאוד (הראב"ד הא׳);   (ג) שלשלת הקבלה ;   (ד) "צמח דוד" ;  (ה) "שפתי ישנים" ;   (ו) "גלגולי נשמות" ;   (ז) "גלילות ארץ ישראל". 

שם הגדולים - חלק ראשון

מאת מוהר״ר הרב חיד"א [הר"ר חיים יוסף דוד אזולאי] זצוק"ל.      תר"ג, קראטאשין להורדה

                                                                                                   תרי"גוילנא להורדה

                                                                                                   תרכווארשא להורדה

קורות חייהם של צדיקים מתקופת אחרוני הגאונים עד חכמי וצדיקי בני זמנו של המחבר זצ"ל.

-- הספרים --

רב פעלים

מאת הרב הגאון ר׳ אברהם מוילנא ז"ל (בנו של הרב הגאון ר׳ אליהו מוילנא ז״ל).

עם הערות והארות והוספות מרב שמשון משה חאָנעס ע"ה והסכמות.      תרנ"ד, ווארשא:  להורדה

ובו רשימת רוב ספרי האגדות והמדרשים.

שם הגדולים - חלק שני

מאת מוהר״ר הרב חיד"א [הר"ר חיים יוסף דוד אזולאי] זצוק"ל.      תקמ"ו, ליוורנו.  להורדה

                                                                                                   תר"ג, קראטאשין להורדה

                                                                                                   תרי"גוילנא להורדה

                                                                                                   תרכווארשא להורדה

על חיבורים מתקופת אחרוני הגאונים עד חכמי וצדיקי בני זמנו של המחבר זצ"ל. ובו יותר מ-2100 צדיקים.

-- סיפורי צדיקים --

שבחי האריז"ל הקדוש

                                                                                                   תרי״ג, ווארשא.  להורדה

                                                                                                   תרי"ח-ט, לעמבערג להורדה

                                                                                                   תרנ"המונקאטש להורדה

                                                                                                   מהדורא עם קצת מראה מקומות להורדה

על גדולת וקדושת מוהר"ר אר"י הקדוש זצ"ל.

שבחי הבעל שם טוב ז"ל הקדוש

                                                                                                   תקע״ה, בקאפוסט.  לקריאה

                                                                                                   תרמ"ה, לעמבערג להורדה

על גדולת וקדושת מוהר"ר ישראל בעל שם טוב הקדוש זצ"ל.

מאמר חיות אש - תולדות הסבא קדישא

מאת הרב הגאון ריא"ז [הר"ר אשר זעליג מרגליות] ז"ל.      להורדה

על הצדיק הגדול "רבינו המלך" (כלשון תלמידיו הקדושים ז"ל), הסבא קדישא, מהרש״א (מורנו ר׳ שלמה אליעזר) אלפאנדרי זצוק"ל.

 

מסעות ירושלים

מאת הרב הגאון ר׳ משה גאלדשטיין ז"ל.      להורדה

 

על הרב הגאון הצדיק מוהר"ר חיים אלעזר שפירא זצוק"ל ממונקאטש, בנו של ה״דרכי תשובה" זצוק"ל, מצאצאי החוזה מובלין זצוק"ל, ומתלמידי הצדיק הגדול "רבינו המלך" (לשון תלמידיו הקדושים ז"ל), הסבא קדישא, מהרש״א (מורנו ר׳ שלמה אליעזר) אלפאנדרי זצוק"ל, ומתלמידי מורנו הרה"צ רבי חיים מצאנז זצוק"ל, ומתלמידי מורנו רבי יחזקאל שרגא משיניווא זצוק"ל.

בו סיפור נסיעתו לארץ ישראל ופגישתו עם כמה הצדיקים דשם וביניהם המהרש"א אלפאנדארי זצוק"ל, אשר נתן כבוד יותר מכולם והעריך אותו יותר מכולם.