שם המחבר            שם הספר           צילום הספר להורדה           הטקסט של הספר להורדה 

תלמידי המגיד ממעזריטש

 

❁ רבי אברהם חיים מזלאטשוב ❁

אורח לחיים - על התורה

     תש׳׳כ, ירושלים : להורדה

פרי חיים - על מסכת אבות

     תשמ׳׳ז : להורדה

פרי חיים עם באר מים חיים - על הגדת פסח

     שנת? : להורדה

רבי אלימלך מליז'נסק 

נועם אלימלך - על התורה

- טקסט  (צריך עדיין הגהה) : להורדה

     דפוס ראשון-תקמ׳׳ח, לבוב : להורדה

     ת׳׳ש, מונקאטש (עם הסכמות מיוחדות לזה הדפוס) : יבא בהמשך בע"ה

     תש׳׳ב, ניו יארק (עם הסכמות מיוחדות לזה הדפוס) : להורדה

❁ רבי ברוך מקוסוב ❁     יבא בהמשך אי"ה

❁ רבי זאב וולף מזיטומיר ❁

אור המאיר - על התורה

     דפוס ראשון-תקנ׳׳ח, קארעץ : לקריאה

❁ רבי חיים חייקא מאמדור ❁

חיים וחסד

     ווארשא : להורדה

❁ רבי יוסף בלוך ❁

גנזי יוסף

     תקנ׳׳ב, לבוב : להורדה

❁ רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ ❁ החוזה מלובלין.

דברי אמת

     תקס׳׳ח, זאלקאווא : לקריאה

     תרמ׳׳ג, ווארשא : להורדה

זאת זכרון

     תרי׳׳א, לעמבערג : לקריאה

     ת׳׳ש-תש׳׳ב, מונקאטש : להורדה

זכרון זאת

     שנת? מונקאטש : להורדה

❁ רבי ישראל הופשטיין מקוז'ניץ ❁ המגיד מקוז'ניץ.

אבות ישראל - על מסכת אבות

     תש׳׳ו, ירושלים : להורדה

אור ישראל - על תיקוני זוהר      יבא בהמשך אי"ה

בית ישראל - על הש"ס

     תרל׳׳ו, ווארשא : להורדה

בית ישראל - על פרקי אבות

     תשל׳׳ב, ירושלים : להורדה

גליון שכתב על חומש-עם-רמב׳׳ן (עם הערות)

     תש׳׳ו, ירושלים : להורדה

גאולת ישראל - על ספרי המהר"ל מפראג      יבא בהמשך אי"ה

יקר מפז - על התורה

     תש׳׳ו, ירושלים : להורדה

     תשס׳׳ד, ניו יארק : להורדה

מגיד משנה - על המשניות      יבא בהמשך אי"ה

נזר ישראל - פירוש על הזוהר וזוהר חדש

     תרכ׳׳ד, לעמבערג : להורדה

     תר׳׳ל, יוזעפאף : להורדה

נר ישראל - פירוש על "ליקוטי רב האי גאון"

     דפוס ישן : להורדה

     דפוס וילנא : להורדה

נר ישראל - פירוש על "שער שמים" לר׳ יוסף גיקטיליא

     דפוס ישן : להורדה

עבודת ישראל - על התורה

- טקסט  (צריך עדיין הגהה) : להורדה

    תרי׳׳ח-תרי׳׳ט, לבוב : להורדה

    תרל׳׳ח, ווארשא : להורדה

רמזי ישראל      יבא בהמשך אי"ה

שארית ישראל

    תרנ׳׳ה, לובלין : להורדה

    ליקוט מספר ׳שארית ישראל׳ על ספר תהילים. תש׳׳ו, ירושלים : להורדה

תהילות ישראל - על ספר תהילים

    תרכ׳׳אלובלין : להורדה

     תש׳׳ו, ירושלים : להורדה

❁ רבי יששכר דב בער ❁

בת עיני - על הש׳׳ס, הלכות נדה, ושו׳׳ת.

      תקנ׳׳ח, דובנא רבתי : להורדה

      תרל׳׳ט, לעמבערג : להורדה

מבשר צדק - על התנ"ך

      תקנ׳׳ח, דובנא רבתי : להורדה

רבי לוי יצחק מבארדיטשוב ❁

בית לוי - על פרקי אבות

     דפוס ישן : לקריאה

     תשל׳׳ב, ירושלים : להורדה

     תשנ׳׳ב, ניו יארק : להורדה

פירוש על הזכירות

     תשנ׳׳ב, ניו יארק : להורדה

קדושת לוי - על התורה

- טקסט  (צריך עדיין הגהה) : להורדה

     תקנ׳׳ח, סלאוויטה : להורדה

     תקס׳׳א, ברדיטשוב : לקריאה

     תרצ׳׳ט, מונקאטש : יבא בהמשך אי"ה

     תשנ׳׳ב, ניו יארק : להורדה

 רבי מנחם מנדל מוויטבסק ❁

לקוטי אמרים

     חלק א׳ - תרע׳׳א, לעמבערג : להורדה

     חלק ב׳ (צוואתו ומכתבים) - תרע׳׳א, לעמבערג : להורדה

פרי הארץ

     תקע׳׳ח, מאהלוב : להורדה

     דפוס ישן : להורדה

     תרי׳׳ז, קאפוסט : להורדה

פרי עץ

     תרל׳׳ד, זיטאמיר : להורדה

     תרצ׳׳ז,  קראקא : להורדה

צוואתו

     תרל׳׳דזיטאמיר : להורדה

     תרע׳׳א, לעמבערג : להורדה     

     תרצ׳׳ז,  קראקא : להורדה

❁ רבי מנחם נחום מטשרנוביל ❁

ישמח לב

     תקנ׳׳ח, סלאוויטה -- עותק 1 : להורדה  עותק 2 :  לקריאה

מאור עניים

- טקסט  (צריך עדיין הגהה) : להורדה​

     תקנ׳׳ח, סלאוויטה -- עותק 1 : להורדה  עותק 2 :  לקריאה

     תרמ׳׳ט, ווארשא : להורדה

❁ רבי עוזיאל מייזילש ❁

                       דברי רבי חיים מצאנז זצ"ל עליו (בהסכמה שכתב לספרו "מנורת הטהורה"):

                                          " ושמעתי זה כמה מספרים הילולו ושבחו מקדושתו וטהרתו של כבוד הרה"צ המחבר הנ"ל

                                             עד שא"א נתרבה מצדיקי דורו וחיבת קודש שהי' לו אצל מרן הרה"צ מאוה"ג מו"ר ר' דוב

                                             בער זלללה"ה ממעזריטש, איך היה מיקרו ומכבדו ביתר שאת וביתר עוז. לכן יקר בעיני

                                             מאוד להפיץ החיבור הלז על פני תבל ואבקש מאחב"י... "

מנורה טהורה - על הלכות שבת

      תרמ׳׳ט, חלק א׳ : להורדה      חלק ב׳ : להורדה

עץ הדעת טוב - על מסכת שבת

      תרמ׳׳ו : להורדה

עץ הדעת טוב - על תנ"ך

      תרכ׳׳ו : להורדה

תפארת הצבי - על מסכת ביצה

      תקס׳׳ג, זאלקווא : להורדה

תפארת הצבי - על שלחן ערוך יורה דעה

      תקס׳׳ג, זאלקווא : להורדה

❁ רבי פנחס הלוי הורוויץ ❁ בעל ההפלא"ה.

חידושי הפלאה - על מסכת ברכות

      תרנ׳׳ה, מונקאטש : להורדה

חידושי הפלאה - על שולחן ערוך

      תרנ׳׳ה, מונקאטש : להורדה

נתיבות לשבת - על שולחן ערוך אבן העזר

      תקצ׳׳ז-תקצ׳׳ח, לעמבערג : להורדה

ספר המקנה - על מסכת קידושין

      תקס׳׳א, אויפיבאך : להורדה

ספר המקנה קונטרס אחרון - על הלכות קידושין

      תקס׳׳א, אויפיבאך : להורדה

ספר הפלא"ה - על הש״ס

      תש׳׳כ, ירושלים : להורדה

ספר הפלא"ה - על שולחן ערוך חושן משפט

      תש׳׳כ, ירושלים : להורדה

ספר כתובה - על מסכת כתובות

      תרכ׳׳א, ווארשא : להורדה

      תש׳׳ד, ניו יארק : להורדה

      תשנ׳׳א, ניו יארק : להורדה

ספר כתובה קונטרס אחרון - על הלכות כתובות

      תרכ׳׳א, ווארשא : להורדה

      תש׳׳ד, ניו יארק : להורדה

      תשנ׳׳א, ניו יארק : להורדה

פירוש על ההגדה של פסח

      תש׳׳ז : להורדה

פנים יפות

      עם פירש׳׳י ותרגום אונקלוס -- תקפ׳׳ד, אוסטרהא (חסר-ספרי ויקרא ובמדבר)  : להורדה

      תרי׳׳א, אוסטרהא : להורדה

❁ רבי צבי הירש מנדבורנה ❁ המגיד מנדבורנה.

                       דברי נכדו ר׳ צבי הירש מגיד ז"ל עליו (בהקדמה שכתב לספרו על הגדת פסח):

                                          " ובהיותו עדיין ילד שעשועים הביאוהו אל הבעל שם טוב זצ"ל ולקחו על זרועותי'... "

                       דברי רבי אפרים זלמן מרגליות זצ"ל (בהסכמה שכתב לספרו תפארת צבי):

                                          " בעודו חי הוצק חן בשפתותיו ישא מדברותיו בתורת אמת ורבים השיב מעוון והוכיח במישור

                                          לענווי הארץ וכסאתו הייתה מוטלת בין גדולי רוב הצדיקים המפורסמיס שבדור... "

אלפא ביתא - לפי נושאים, מסודר ע"פ א"ב

      דפוס ישן : להורדה

      תרל׳׳ח, ווארשא : להורדה

מילי דאבות - על מסכת אבות

      תרל׳׳ח, ווארשא : להורדה

צמח ה׳ לצבי - על הגדת פסח      יבא בהמשך אי"ה

צמח ה׳ לצבי - על התורה

      תרנ׳׳א, לעמבערג : להורדה

שפתי קדושים - על תהלים

      תר׳׳ל-תרל׳׳א, לעמבערג : להורדה

ספרים קדושים

מתלמידי המגיד ממזריטש זצוק"ל